Política de privacitat

Protecció de Dades

1. Política de privacitat

Marina&Co informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollides per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web. En aquest sentit, Marina&Co garanteix el0 compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al Reial Decret 1720/2007, de 21 desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD. L’ús d’aquest web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

2. Recollida, finalitat i tractaments de dades

Marina&Co té el deure d’informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, bé sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, Marina&Co serà considerada com a responsable de les dades demanades a través dels mitjans anteriorment descrits. Marina&Co informa els usuaris que la finalitat del tractament de les dades recollides contempla: l’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l’agenda de contactes, la prestació de serveis i la gestió de la relació comercial. Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals. Totes les dades personals, que siguin recollides a través del lloc web de Marina&Co , i per tant tingui la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporades en els fitxers declarats davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per Marina&Co .

3. Comunicació d’informació a tercers

Marina&Co informa els usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, amb l’excepció que la cessió de dades sigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades a tercers quan Marina&Co disposi del consentiment exprés de l’usuari.

4. Drets dels usuaris

El present document és un model orientatiu proporcionat gratuïtament per INCIBE. INCIBE no es responsabilitza de l’ús que pugui fer-se d’aquest. INCIBE recomana recórrer a professionals especialitzats en Dret Tecnològic per a la redacció personalitzada de contractes i documents legals. La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal concedeix a les persones interessades la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals. Pel que fa a les dades de l’usuari, són objecte de tractament per part de Marina&Co. Els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el que preveu la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals. Per a fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent adreça: Marina&Co, Carrer de Jovellanos nº 84 08201 Sabadell, província de Barcelona o l’adreça que sigui substituïda en el Registre General de Protecció de Dades.

Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives. L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel mateix usuari. Això no obstant, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En aquest cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.